icon-sign ورود / ثبت نام

مجله ماشین تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد

تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد

مدتهای قبل تصاویری جاسوسی از فیس لیفت جدید پرادو منتشر شده بود .اما همین چند روز گذشته تصاویر دیگر از این خودرو بدون پوشش استتار در یکی از بنادر ژاپن شکار عکاسان شد که نشان می داد تویوتا پرادوی جدید به تولید انبوه رسیده و کمپانی تویوتا قصد دارد در نمایشگاه فرانکفورت 2017 از آن رونمایی کند.

0 1396/6/21
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد
تویوتا پرادو جدید بصورت رسمی در فرانکفورت رونمایی شد

تغییرات ظاهری

تغییرات ظاهری

 همین امروز در اولین روز نمایشگاه فرانکفورت تویوتا پرادو فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد. تویوتا برای بروز نمایی این شاسی بلند خوش چهره تغییراتی را در قاب چراغهای جلو ،سپر و مه شکن ها،چراغهای عقب  ایجاد نموده است. همچنین در پیشانی خودرو جلو پنجره ای بزرگ با حفره هایی باز به چشم می خورد که به منظور تسهیل در خنک شدن موتور اینگونه طراحی شده است.هر چند که ما طرفدار جلو پنجره جدید این خودرو نیستیم اما ترکیب بندی چراغها به همراه سپر های متورم شده چهره ای جسور به ظاهر پرادو جدید بخشیده است.

طول پرادوی جدید حدود 60 میلیمتر بیشتر نسل فعلی شده که به نظر می رسد بدلیل استفاده از سپر های جدید اتفاق افتاده است.تویوتا برای پرادو نیو فیس رینگ های آلیاژی جدیدی 17 تا 19 اینچی در نظر گرفته است.

تغییرات کابین

تغییرات کابین

تغییرات صورت گرفته به ظاهر خودرو معطوف نشده است چرا که کابین این خودرو هم دچار تغییرات عمده ای شده است. داشبورد این خودرو علاوه تغییر ظاهری از متریال با کیفیت تری در ساخت آن استفاده شده است. هچنین در نسل فعلی اداوات فیزیکی تهویه مطوبع به صورت دو دایره افقی می باشد اما در این خودرو دو دایره کوچکتر و بصورت عمودی کار شده است. از دیگر تغییرات داشبورد خودرو باید به اضافه شدن صفحه نمایش لمسی 8 اینچی ،صفحه نمایش دیجیتال  2.5 اینچی در پشت آمپر و غربلیک فرمان جدید که از تویوتا لند کروز به عاریت گرفته شده ،اشاره کرد.

پیشرانه های موجود

پیشرانه های موجود

پرداو جدید با توجه به بازار هدف با پیشرانه های مختلف عرضه خواهد شد اما در زیر درب کاپوت نمونه رونمایی شده یک موتور 2.7 لیتری دیزلی با حداکثر قدرت 177 اسب بخار قرار دارد که با جعبه  دنده 6 سرعته اتوماتیک 450 نیوتن بر متر و با جعبه دنده 6 سرعته دستی حدود 420 نیوتن بر متر گشتاور تولید می کند. این خودرو با هر دو جعبه دنده به حداکثر سرعت 175 کیلومتر بر ساعت دست خواهد یافت اما نسخه جعبه دنده دستی  حدود 0.6 ثانیه زودتر سرعت خود را از حالت سکون به 100 کیلومتر در ساعت خواهد رسانید که  این مدت زمان برابر 12.1 ثانیه می باشد.

تویوتا برای پرادوی جدید موتور بنزینی 2.7 لیتری بنزینی با بیشنه قدرت 161 اسب بخار و 246 نیوتن بر متر گشتاور در نظر گرفته است. این موتور در کنار جعبه دنده  دستی 5 سرعته و 6 سرعته اتوماتیک به حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر ساعت دست خواهد یافت.

قویترین موتور بنزینی در نظر گرفته شده برای این شاسی بلند ژاپنی موتوری 4.0 لیتری خواهد بود که تنها در کنار جعبه دنده اتوماتیک شش سرعته عرضه می گردد.این موتور قدرتمند توانایی تولید 241 اسب بخار را دارا می باشد.همچنین میزان گشتاور تولیدی پرادوی فیس لیفت برابر با 249 نیوتن بر متر خواهد بود.

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی

پرادو جدید به آخرین فناوری ایمنی تویوتا نظیر سیستم پیش برخورد، تشخیص عابر پیاده، کنترل کروز انطباقی، پرتوهای اتوماتیک و هشدار خروج خط. سیستم نظارت بر فشار تایر به روز شده، سنسور هشدار دنده عقب  و نظارت روی نقطه کور تجیهز شده است.

با توجه به مشخصات فنی ارائه شده از سوی تویوتا بعید به نظر نمی رسد که تویوتا پرادوی جدید را در بازار ایران بصورت پلاک ملی مشاهده کنیم چرا که ضعیف ترین موتور این خودرو هم قادر به عبور از موانع گمرکی ایران نمی باشد.

نویسنده :

هومن زمانی

0 1396/6/21


نظرات كاربران

ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط