icon-sign ورود / ثبت نام

مجله ماشین مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها

مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها

اواخر سال گذشته شمسی شرکت کارمانیا در نمایشگاه تهران از یک سدان شهری اقتصادی با نام F3 رونمایی کرد اما از عرضه آن به بازار به دلیل مختلف امتناع کرد . این داستان تا جای ادامه یافت که در سال جاری بهمن خودرو در نمایشگاه های خودروی مختلف بسترن B30 را که در همان سگنت بی وای دی F3 قرار داشت را به معرض دید عموم گذاشت و بلاخره در نمایشگاه مشهد رونمایی و عرضه آن را به بازار آغاز کرد. این رونمایی در حالی اتفاق افتاد بی کارمانیا بعد از وقفه طولانی فروش F3 را آغاز کرده بود و این وقفه طولانی منجر به همزمانی عرضه بسترن B30 و بی وای دی F3 گردید. این همزمانی باعث از دست دادن بازار توسط کارمانیا گردید چرا که حالا باید با رقیبی خوش قیافه و دارای سابقه خوب برای  کسب سهم بیشتر از بازار به رقابت بپردازد.

0 1396/7/11
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس خارجی مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
عکس داخل مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها

ابعاد بدنه

بسترن B30 با داشتن ابعادی برابر با 1500 میلیمتر در ارتفاع،1790 میلیمتر در عرض و 4625 میلیمتر در طول برخوردار بود از هر لحاظ نسبت به بی وای دی F3 برتری دارد. ابعاد بزرگتر بسترن B30 باعث ایجاد حجم فضای صندوق بیشتر ،فضای پای سرنشنیان عقب وجلو مناسبتر ،فضای بیشتر بالای سر و در نهایت راحتی سرشنینان خواهد شد.مشخصا در این بخش بسترن B30 برتری کاملی نسبت  به بی وای دی F3 خواهد داشت.  برای اطلاع باید ذکر کنیم که بی وای دی F3  از ابعادی برابر با 1480 میلیمتر در ارتفاع،1716 میلیمتر در عرض و 4617 میلیمتر در طول برخوردار می باشد.

مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها
مقایسه بی وای دی F3 با بسترن B30 ،جدال تازه واردها

طراحی

یکی از مشخصه بارز محصولات بسترن ،داشتن ظاهری جذاب و جوان پسند می باشد از همین رو نسل های مختلف بسترن B50 در ایران با موفقت روبرو گردیده است.کمپانی فاو برای بسترن B30 هم در حد و اندازه یک برند چینی ارزان قیمت سنگ تمام گذاشته است.همین مسئله منجر شده که نمای خارجی بسترن B30 کاملا جسور و جوان پسند گردد و به نوبه خود شبیه هیچ محصولی در دنیا خودرو نمی باشد. چراغهای زاویه دار و خوش فرم در طرفین جلو پنجره بزرگ با نوارهای افقی کرمی رنگ حس دلنشینی را بوجود آورده است.نمای عقب بسترن B30  هر چند به زیبایی نمای جلو طراحی نشده است اما تا حدودی با دیگر نقط بدنه این خودرو همگون می باشد.

بی وای دی F3  هم بر خلاف همتای چینی خود از ظاهری آرام و خانوادگی بهره می برد که نمی توان دلیل بر ضعف ظاهری آن دانست اما نکته اساسی در نمای جلو این خودرو شباهت فراوان آن به تویوتا کمری نسل قبلی می باشد که برچسب کپی کاری را بر پیشنانی این خودرو را حک کرده است. البته این کپی کاری شاید تا حدودی به نفع F3 تمام شود چرا که تویوتا کمری هم طرفداران بسیاری دارد که با توجه قیمت گزاف نسخه اصل، توانایی خرید کمری را نخواهند داشت و به ناچار به سراغ کپی آن خواهند رفت. در نمای عقب شاهد چراغهای هستیم که اگر زائده زیرین آن نبود شباهت زیادی با محصولات تویوتا داشت اما طراحان به منظور فرار از واژه کپی کاری این زائده را به گوشه چراغ افزوده اند که نه تنها زیبا نشده است بلکه باعث گردیده چراغ های عقب با هیج نقطه خودرو هارمونی نداشته باشد.

مشخصات فنی

مشخصات فنی

پیشرانه که فاو برای بسترن B30 در نظر گرفته است موتور 1.6 لیتری با بیشته قدرت 107 اسب بخار و حداکثر گشتاور 155 نیوتن بر متر می باشد اما در مقابل بی وای دی با موتور 1.5 لیتری ،حداکثر توان 106 اسب بخار و حداکثر گشتاور 145 اسب بخار را تولید می کند.مشخص است که بی وای دی با داشتن حجم موتور کمتر قدرت و گشتاوری در حدود بسترن B30 را تولید می کند و همین امر نشان دهنده بازده بالا و مصرف کمتر بی وای دی خواهد بود.با توجه به اینکه هر دو موتور دارای استاندارد آلایندگی یورو 5 می باشند  برای اطلاع کافی است بدانید که بسترن B30 مصرفی سوختی برابر با 6.7 لیتر در سیکل ترکیبی را به خود اختصاص داده است و در همین مقوله بی وای دی دارای مصرف سوختی برابر با 5.9 لیتر در 100 کیلومتر را داراست.

در بخش انتقال قدرت بسترن B30 به جعبه دنده اتوماتیک 6 سرعته و 5 سرعته دستی محصول آیسین ژاپن مجهز شده است که حضور برند آیسین در هر محصولی نکته مثبت آن محسوب می گردد. بی وای دی هم برای F3 از جعبه دنده 5 سرعته دستی و 6 سرعته اتوماتیک کلاچ دوبل استفاده کرده است که عملکرد آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر تست های طولانی مدت آن باشیم.

در بخش فنی هر کدام از خودروهای بحث ما ،برتری هایی نسبی به دیگری داشته و عملا نمی توان برتری مطلق را به یک از گزینه ها داد.

ایمنی

یکی از مهمترین گزینه ای انتخاب یک خودرو در سرتاسر جهان به جز ایران بحث ایمنی یک خودرو می باشد. طبق اطلاعات منتشر شده توسط کمپانی های سازنده ،خودروهای مورد بحث ما هر دو توانسته اند 5 ستاره ایمنی را از موسسه ایمنی چین C-NCAP دریافت کنند.قابل ذکر است هر دو خودرو در ایران با دو کیسه هوا عرضه می گردند.

تجهیزات رفاهی

تجهیزات رفاهی
تجهیزات رفاهی

محصولات این روزهای چینی به انواع و اقسام امکانات رفاهی مجهز شده اند .بی وای دی F3 و بسترن B30 از قاعده مسثتنی نبوده و هر کدام در برخی از آپشن ها بر دیگر برتری خواهد داشت برای مثال  از بی وای دی f3 از تجهیزاتی  نظیر سیستم ورود بدون کلید، دکمه استارت، و دوربین جانبی برای بهتر پارک کردن در زیر آینه سمت شاگرد بهره می برد و در مقابل  از نظربسترن B30 امکانات برتر هایی نظیر TCS (کنترل کشش) همچنین فرمان برقی EPS و سیستم کنترل حرکت در سربالایی و HHC و کروز کنترل را خواهد  داشت.

مدت زمان گارنتی و خدمات پس از فروش

مدت زمان گارنتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارنتی و خدمات پس از فروش

هر دو خودرو در کشور ما با گارنتی  3 سال و یا 100 کیلومتر عرضه می شوند اما بهمن خودرو بدلیل قدمت بیشتر از تعداد بیشتری نمایندگی در سرتاسر کشور بهرمند می باشد اما کارمانیای جوان به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های خودرویی کشور بوده و در حال گسترش تعداد نمانیدگی های خدمات پس از فروش خود می باشد.

قیمت

قیمت
قیمت

بسترن B30 با جعبه دنده اتوماتیک از قمیتی برابر با 58 میلیون بهره می برد و بی وای دی F3 با جعبه دنده دستی دارای قیمتی برابر با 49 میلیون 580 هزار تومان می باشد اما با توجه به اظهارت شرکت کارمانیا ،یزودی نسخه اتوماتیک F3 با قیمتی حدود 59 میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد.

کلام آخر

همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد هر دو خودرو در یک رنج قیمتی حضور دارند و انتخاب یکی از این دو خودرو کاملا به سلیقه افراد بستگی دارد چرا که در مبحث ما هر کدام به دیگری برتری هایی دارد اما به نظر می رسد که بسترن B30 بتواند گوی رقابت را از بی وای دی F3 برباید.

نویسنده :

هومن زمانی

0 1396/7/11
بسترن

بسترن

خودرو B30

 • طراحی و زیبایی85.714
 • مصرف سوخت83.333
 • راحتی سرنشین83.81
 • امکانات و قابلیت ها79.5
 • ارزش خرید88.095

امتیاز کل

420.452

بی وای دی

بی وای دی

خودرو F3 دنده ای

 • طراحی و زیبایی90
 • مصرف سوخت96.667
 • راحتی سرنشین90
 • امکانات و قابلیت ها90
 • ارزش خرید90

امتیاز کل

456.667تجربیات کاربران
تجربیات کاربران در خصوص خودروی بسترن , B30 , مدل 1396 و بی وای دی , F3 دنده ای , مدل 1396

امتیاز کاربران به :خودرو بسترن , B30 , مدل 1396

 • طراحی و زیبایی
  85.714
 • مصرف سوخت
  83.333
 • راحتی سرنشین
  83.81
 • امکانات و قابلیت ها
  79.5
 • ارزش خرید نسبت به قیمت
  88.095

شما هم می توانید تجربه خود را ثبت کنید

تجربه خود را اضافه کنید

امتیاز کاربران به :خودرو و بی وای دی , F3 دنده ای , مدل 1396

 • طراحی و زیبایی
  90
 • مصرف سوخت
  96.667
 • راحتی سرنشین
  90
 • امکانات و قابلیت ها
  90
 • ارزش خرید نسبت به قیمت
  90

شما هم می توانید تجربه خود را ثبت کنید

تجربه خود را اضافه کنید
نظرات كاربران

ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی خودروی بسترن , B30 , مدل 1396 و بی وای دی , F3 دنده ای , مدل 1396

مشخصات کارخانه تولید کننده :

کارخانه سازنده فاو BYD
کشور تولید کننده چین چین
نام و مدل خودرو بسترن B30 بی وای دی F3 دنده ای
نمایندگی فروش در ایران گروه بهمن کارمانیا

وزن و مشخصات بدنه :

کلاس بدنه سدان
کلاس اتومبیل D segment
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)میلیمتر 4625*1790*1500
فاصله دو محور 2630
وزن 1230
تعداد فضای سرنشینان 5
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو 205/60 R16
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب 205/60 R16

مشخصات فنی موتور :

حجم موتور 1598
نوع موتور بنزین سوز
تعداد سیلندرها 4
تعداد سوپاپ ها 16
آرایش قرار گیری سیلندرها خطی
محل قرار گیری موتور جلو
سیستم سوخت رسانی انژکتوری پاشش چند نقطه ای
ظرفیت باک 50
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) 109
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) 155

مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) :

نوع جعبه دنده اتوماتیک
تعداد دنده (جلو) 6
محور محرک دیفرانسیل جلو

مشخصات فنی سیستم تعلیق و فرمان :

نوع سیستم تعلیق مستقل برای هر چرخ
تعلیق جلو سیستم مستقل مک فرسون
تعلیق عقب
کمک فنرهای جلو هیدرولیکی
کمک فنرهای عقب هیدرولیکی
نوع سیستم فرمان برقی

مشخصات فنی سیستم ترمز ها :

نوع سیستم ترمز
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو دیسکی خنک شونده
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب دیسکی

عملکرد فنی خودرو :

حداکثر سرعت
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه)
مصرف سوخت شهری
مصرف سوخت جاده ایی
سیکل ترکیبی مصرف سوخت 6.7
استاندارد آلایندگی 5
استاندارد ایمنی 5 ستاره ز موسسه استاندارد چین
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP 5 ستاره ز موسسه استاندارد چین

امکانات ایمنی،رفاهی و آپشن ها :

کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) 2
سیستم های پایداری و کمک راننده ABS , EBD
سیستم های امنیتی و حفاظتی دزدگیر هوشمند
سیستم فرمان و هدایت پذیری
نوع غربیلک
سیستمهای تهویه مطبوع کنترل دستی
سیستم صوتی و تصویری
سیستمهای مولتی مدیا
سیستم صندلیهای جلو
سیستم صندلیهای عقب دارای 2 عدد پشت سری
سیستم آیینه ها جانبی برقی ، همرنگ بدنه ، دارای راهنما ، تاشونده خودکار
سیستم شیشه ها بالابر شیشه های جلو و عقب برقی ، دارای سامانه پاور ویندو ، شیشه سولار ضد اشعه ماوراء بنفش
سیستم های سقف
سیستم روشنایی جلو چراغهای جلو با قابلیت تنظیم زاویه نور ، مه شکن جلو
سیستم روشنایی عقب چراغ مه شکن به همراه چراغ سوم ترمز
سنسورهای پیش فعال سیستم سنسور دنده عقب
سیستم های کمک رانندگی
سایر تجهیزات

محدوده گارانتی :

محدوده گارانتی 3 سال یا 100 هزار کیلو متر
قیمت روز

بسترن , B30

آخرین بروز رسانی: 1397/1/21

قیمت نمایندگی

59,460,000 تومان

آخرین بروز رسانی: 1397/1/21

قیمت قیمت بازار

64,500,000 تومان

مطالب مرتبط