icon-sign ورود / ثبت نام

مجله ماشین هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

جریان عرضه محصولات هیوندای در ایران خیلی عجیب و غریب دنبال می شود.در حالی که آسان موتور خود را بعنوان عرضه کننده رسمی محصولات هیوندای می داند کرمان موتور بصورت کاملا قدرتمند و با عنوان نماینده رسمی محصولات هیوندای هم عرضه می کند و هم تولید. در این بین شرکت پاکرو عرضه کننده محصولات هیبریدی این شرکت بوده و به نوعی عرضه کننده محصولات هیوندای در ایران می باشد که در نوع خود جالب است.در جریان نمایشگاه تهران هم در حالی که نه خبری از آسان موتور بود و نه کرمان موتور ،پاکرو با رونمایی از هیوندای سوناتا هیبریدی نیو فیس 2018 توجهات را به خود جلب کرد. در این مقاله قصد داریم که این تازه وارد هیبریدی بازار ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

1 1396/9/14
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
هیوندای سوناتا هیبریدی 2018 پاکرو :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه

هیوندای چند سالی است که رسما با عرضه محصولات پاک رسما به جمع هیبریدی سازان جهان وارد شده اند . هیوندای سوناتای نسل قبلی هم با پیشرانه هیبریدی در بازار ایران عرضه موجود بود که با استقبال کمی مواجه گردید اما این استقابل نامناسب به همه هیبریدی های بازار ایران بسط یافته و ربطی به خودروی خاص نداشته است. در سال 2017 هیوندای نسل هفتم سوناتا را معرفی کرد و در همان هنگام علاوه بر پیشرانه بنزینی ،پیشرانه هیبریدی هم در لیست موتور های پیشنهادی این خودرو موجود بود.عرضه هیوندای نیو فیس 2018 در برخی از بازار های جهان آغاز شده و قرار است بزودی توسط شرکت پاکرو در ایران هم بفروش برسد.

طراحی ظاهری و بدنه

طراحی ظاهری و بدنه

یکی از ایرادات هیوندای در طراحی ظاهری این است که هیچگاه از زبان طراحی پیوسته ای استفاده نکرده بطوریکه اگر نسل های مختلف محصولات این شرکت در کنار هم قرار بگیرند به هیچ متوجه یکسان بودن نوع خودرو حتی نوع برند نخواهید شد. این سیاست در بیشتر محصولات شرق آسیا نظیر ژاپن هم بفور دیده می شود . اما حالا هیوندای سعی کرده که با اجرای یک زبان طراحی واحد برای کل محصولات فعلی خود ، اثری ماندگار در ذهن خریدران باقی بگذارد. این طرز تفکر از هیوندای النترای جدید آغاز شد و حالا با رونمایی از سوناتای نسل هفتم ادامه خواهد داشت. سوناتا جدید 2018 از از نظر ظاهری بسیار شبیه به النترا بوده اما بدلیل ابعاد بدنه و طراحی چراغهای عقب کمی شکیل تر و در عین حال لوکس تر به نظر می رسد.

در نمای اصلی خودرو جلو پنجره چند ظلعی به همراه نوار های افقی که در بیشتر محصولات جدید هیوندای حضور دارد ،اولین موردی است که تغییر اساسی نموده چرا که این جلو پنجره تمامی نمای جلو خودرو فرا گرفته است. چراغهای سوناتا جدید هم دقیقا به سبک النترا مورد باز بینی قرار گرفته که با نسل قبلی کاملا متفاوت است.

در نمای جانبی خودرو هم یک خط کمربندی شانه ای هم وجود دارد که به ظرافت هر چه تمام تر در طول بدنه امتداد یافته و به همراه شیب کاملا مناسب سقف نمای اسپرت را به هیوندای سوناتای 2018 هیبریدی بخشیده است.

نمای عقب این خودرو هیجان انگیز ترین قسمت محسوب می گردد چرا که قاب زیبای چراغهای عقب به همراه لامپ های ال ای دی سه پره نمایی کاملا جسور و جذاب به سوناتای نیو فیس 2018 بخشیده است .

طراحی داخلی و کابین

طراحی داخلی و کابین

در درون کابین نسل جدید هیوندای سوناتا تغییر خاصی نسبت به مدل فعلی صورت نگرفته و این مهم معمولا در محصولات فیس لیفت اتفاق می افتد نه زمانی که نسل جدید از یک خودرو معرفی میگردد. از معدود تغییرات صورت گرفته در این خودرو می توان به فرمان چند پره جدید و تغییر ولوم های سیستم تهویه مطبوع باید اشاره کرد که به منظور یک خودرو جدید این مقدار تغییرات واقعا اندک می باشد.

ابعاد بدنه هیوندای سوناتا 2018

ابعاد بدنه هیوندای سوناتا 2018

هیوندای سوناتی 2018 از نظر ابعاد تغییرات زیادی با نسل قبلی نداشته و همچنان بدلیل طول زیاد و فاصله دو محوری مناسب فضای کافی را برای سرنشینان عقب و جلو خودرو ایجاد نموده است.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

هیوندای سوناتای 2018

4855

1865

1475

2805

مشخصات فنی هیوندای سوناتا 2018

مشخصات فنی  هیوندای سوناتا 2018

هیوندای سوناتای نیو قیس 2018 از نظر پیشرانه هم تفاواتی با نسل قبلی خود نداشته و به دو صورت بنزینی و هیبریدی عرضه شده است. نسخه بنزینی همان موتور 4 سیلندر 2.4 لیتری تنفس طبیعی قدیمی محصولات هیوندای می باشد که نسل به نسل از به این خودرو رسیده است .موتور هیبریدی هم همان موتور نسل قبلی می باشد که در بازار ایران مدتی است مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرانه هیبریدی هیوندای سوناتا از یک موتور بنزینی 2.0 لیتری تنفس طبیعی با بیشنه قدرت154 اسب بخار در کنار یک موتور برقی با حداکثر قدرت 51 اسب بخار بهره می برد که این مجموعه فنی  در نهایت قدرتی برابر با 205 اسب بخار را به راننده تحویل خواهند داد. هیوندای برای نسل جدید هیوندای سوناتا جعبه دنده 8 سرعته اتوماتیک در نظر گرفته که فقط برای پیشرانه توربو آن قابل عرضه است و در مدل هیبریدی همان گیربکس 6 سرعته سابق مورد استفاده قرار گرفته است.

ایمنی

ایمنی

هیوندای سوناتای نیو فیس هنوز جهت تست تصادف به موسسه EURO NCAP ارسال نشده است اما لیست بلند بالای تجهیزات ایمنی و سابقه این برند خوشنام حاکی از آن است هیوندای سوناتا جدید حداقل 4 ستاره ایمنی را دریافت خواهد کرد.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

هیوندای سوناتا جدید 2018  به تجهیزاتی از قبیل گرمکن صندلی‌های جلو و عقب، تهویه صندلی‌های جلو، دوربین دید عقب، سنسور پارک جلو و عقب، سیستم هشدار نقطه کور، فرمان سه حالته برقی، تنظیم برقی صندلی‌های جلو، حافظه صندلی راننده، گرمکن فرمان، نمایگشر لمسی، بلوتوث، تهویه خودکار دوگانه، پرده‌های جانبی عقب، پرده عقب برقی، ترمز پارک برقی، اتوهلد، سیستم کنترل پایداری، سیستم کنترل کشش، سانروف برقی، سقف پانوراما، چراغ‌های زنون، سیستم صوتی حرفه‌ای و کروز کنترل مجهز شده است.

زمان عرضه و قیمت هیوندای سوناتای هیبریدی 2018

زمان عرضه و قیمت هیوندای سوناتای هیبریدی 2018

همانطور که اشاره شد شرکت پاکرو در نمایشگاه خودروی تهران 96 این خودرو را رونمایی کرد و مطابق با وعده مسئولین این شرکت قرار است بلافاصله پس از حل شدن مشکل ثبت سفارش عرضه آن آغاز خواهد شود.قیمت این خودرو بدلیل عدم مشخص بودن تعرفه گمرگی و نوسات ارز بطور دقیق اعلام نشده است اما باید انتظار قیمتی در بازه 190 تا 200 میلیون را برای این خودرو داشته باشیم.

کلام پایانی

بدون شک محصولات هیبریدی هیوندای کاملا خودروهایی خوب و منطقی به نظر می رسد و حالا که چهره این خودرو کاملا بروز شده خرید آن توصیه می گردد اما محصولات هیبریدی در بازار ایران آنچنان که باید جای خود را باز نکرده است و شرکت های عرضه کننده این محصولات را تا حدودی با مشکل مواجه نموده اما در خصوص هیوندای سوناتا باید گفت چون تاکنون نسخه بنزینی آن به بازار ایران نرسیده است هیجانات ناشی از خرید این خودرو در بازار بسیار بالا بوده که در نتیجه به موفقت در فروش نسخه هیبریدی هیوندای  2018 خواهد شد.

نویسنده :

هومن زمانی

1 1396/9/14


نظرات كاربران

ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ش 1397/6/21
21:20:14

سلام آیا نداشتن چرخ زاپاس برای این ماشین عیب بزرگ محسوب نمیشود.گفته شده نوع لاستیک مرغوب است ودر ضمن یک عدد پمپ باد روی ماشین میباشد. با این تفاصیر اگر به هر دلیل تایر ماشین پاره شود تکلیف چیست ایا ماندن ماشین کنار جاده انهم به خاطر نداشتن زاپاس زشت نیست ماشین پانصد میلیونی کنار جاده به خاطر نداشتن زاپاس واقعا معرکه هستش تصور کنین با خانواده کنار جاده میمونین.

مطالب مرتبط