icon-sign ورود / ثبت نام

انبار خودرو

دپوی 80 هزار خودرویی یک از خودرو سازهای داخلی

عدم تمایل خرید مردم برای خرید خودورهای داخلی بدلیل افزایش به رویه قیمت ها باعث انبار شدن محصولات تولید گردد بطوریکه در انبار یکی از خودرو سازهای داخلی 80 هزار خودرو دپو شده است. ...

1394/6/1