icon-sign ورود / ثبت نام

ایمنی خودرو

قوانین سخت گیرانه تر موسسه ایمنی IIHS در سال 2020

از گذشته تا به امروز قوانین تست های تصادف و ایمنی خودروها تکامل یافته یا از دیدگاه خودروسازان باید گفت که سختر شده است. موسسه ایمنی بزرگراه های آمریکا یا همان IIHS هم اعلام کرده است قوانین خود را برای ...

1398/10/14

سایبر تراک تسلا ،موجودی خطرناک برای عابران پیاده

در ایمنی روز دنیا ،امنیت عابران پیاده یکی از موارد مهمی است که در استاندارد و تست های ایمنی خودرو مورد بررسی قرار می گیرد.در همین حال مدیر برنامه ارزیابی خودروی جدید استرالیا ANCAP که وظیفه اصلی در تس ...

1398/9/11