icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی جی ام سی , S350 , مدل 1397

جی ام سی , S350 , مدل 1397

جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

رشد محصولات قارچ گونه شاسی بلند های چینی در کشور تمامی ندارد و هر روز شاهد این هستیم که یک خودروی چینی که اغلب کراس اور با SUV هستند به بازار ایران راه می یابند.ریگان موتور که حضور در صنعت تولید و واردات خودرو در سال 95 اعلام و در سال 96 با شرکت در نمایشگاه خودرو تهران رسمیت بخشید ،کوپا T210 را بعنوان اولین محصول خود روانه بازار کرده است. اما این شرکت که زیر مجموعه های کرمان موتور محسوب می گردد در نمایشگاه تهران کراس اوری دیگری با نام هاوتای را به نمایش گذاشت از این رو انتظار می رفت که این خودرو بعنوان دومین محصول ریگان موتور به بازار معرفی می گردد. اما این روز ها شاسی بلند به تمام معنایی در محوطه شرکت ریگان موتور با نام جی ام سی S350 مشاهده که بنا به اخبار رسیده قرار است این خودرو بعنوان دومین محصول روانه بازار شود. از همین رو در این مقاله قصد داریم این خودرو پیش از حضور در بازار معرفی نماییم.

1397/2/21
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل جی ام سی S350 ،مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه

جیانگ لینگ یکی از خودروسازان نه چندان مطرح چینی محسوب می گردد که محصولات خود را تحت سه زیر برند JMC ،JMC SUV و LAND WINF تولید می نماید. این شرکت چینی که فعالیت خود را از سال 2010 آغاز نمود شاسی بلند S350 را بعنوان اولین محصول خود در سال 2010 معرفی نمود. دومین محصول ین شرکت کراس کوچگ شهری با نام S330 بود که در سگمنت CUV ها عرضه شده بود،اما S350 یک SUV شاسی جد ا واقعی است  که بر اساس تکنولوژی فورد اورست به معرض ظهور رسید . البته استفاده از این تکنولوژی فورد اتفاقی نبوده چرا که کمپانی جیانگ لینگ سالهاست که محصولات فورد را در خاک چین بر عهده دارد. JMC در نهایت تصمیم گرفت در سال 2017 نسخه فیس لیفت این خودرو را معرفی کند که نسخه مورد نظر ریگان موتور همین جی ام سی S350 بروزرسانی شده ،خواهد بود.

ابعاد

ابعاد

همانطور که اشاره شد S350 در زمره SUV های فول سایز با ساختار شاسی جدا از بدنه ،قرار دارد، از این رو طراحان این خودرو توانسته اند با توجه به ابعاد خارجی بزرگ سه ردیف صندلی معادل 7 سرنشین را در این خودرو ایجاد نماید.فضای مناسب بار و همچنین فضای جلو پای سرنشنیان در این خودرو مناسب ارزیابی شده است.

از دیگر المان های قابل ذکر ارتفاع اس 350 خواهد بود که نشان می دهد این خودرو یک محصول آفرود بوده می تواند بواسطه ارتفاع مناسب خود به بیراه نوردی بدون مشکلی ادامه دهد.

 

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

وزن

کیلو گرم

فاصله دو محور
میلیمتر

جی ام سی S350

4798

1895

1840

1855

2715

 

طراحی خارجی S350

طراحی خارجی S350

 همانطور که اشاره شدJMC S350 بر اساس فورد اورست طراحی و تولید شده است اما باید گفت این خودرو حداقل در نمایی جلوی خود هیچگونه نشانه ای از همزاد آمریکای خود ندارد. اما شاید در نگاه اول اس 350 با محصولات MG ،دیگر برند چینی اشتباه بگیرید ،چرا که چراغها و جلو پنجره S350 شباهت فراوانی به زبان طراحی پیشین محصولات ام جی و علی الخصوص MG GS دارد. البته در پیشانی خودرو جلو پنجره بزرگ مشکی رنگ و مشبکی به چشم می خود که در کنار دیفیوزر نقره ای رنگ پایین سپر نمای جذابی وگاها جسوری را تداعی می کند. استفاده از چراغهای مه شکن دایره که کمی دارای بیرون زدگی از سپر می باشد به جذابیت های بصری جی ام سی S350 گردیده است.

در نمای جانبی اول از همه خط شانه ای تند و تیز امتداد یافته بر روی دستگیره درب ها جلب نظر می کند. همچنین با حجم دهی به قسمتی های از گلیگر سعی شده که S350 چهره یک شاسی بلند واقعی را بدست آورد. رکاب نصب شده در زیر درب ها دارای جذابیت خاص یک شاسی بلند می باشد اما شاید در بیراه نوردی کمی دچار مشکل شود.

در نمای عقب خودرو نشانه هایی از فورد اورست مشاهده می گردد ،چرا که چراغهای بیضی شکل و نوار براق کرمی متصل کننده دو چراغ با کمی تغییر دقیقا مانند فورد اورست می باشد. نصب دیفیوز نقره ای رنگ تعبیه شده بر روی سپر به منظور جذابیت بیشتر و هماهنگی با سپر جلو مورد استفاده قرار گرفته است.

طراحی داخلی GMC S350

طراحی داخلی GMC S350

 با ورود به کابین این خودروی هفت نفره با ظاهری مدرن و نسبتا جذاب روبرو خواهید شد که در کنار استفاده از متریال مرغوب ،حس یک خودروی نیمه لوکس را به ببیننده القا می نماید. طراحی جلو داشبورد S350 بصورت قرینه انجام گرفته است  که به جذابیت های داخلی این خودرو افزوده است.همچنین خطوط شناور روی داشبورد علاوه بر حجم دهی به منظور گسترده کردن نمایی جلویی تا روی درب های جلو خودور امتداد یافته تا دید 360 درجه را ایجاد نماید.

در طراحی قسمت میانی داشبورد از یک 8 ظلعی استفاده شده که علاوه بر خروجی های هوا ،صفحه نمایش لمسی هم در میان خود جای داده است. طراحان JMC S360 به منظور پنل پشت فرمان از طراحی کلاسیک عقربه ای استفاده کرده اند که کمتر در محصولات روز چینی دیده می شود.

مشخصات فنی ام جی سی S350

مشخصات فنی ام جی سی S350

جی ام سی به خوبی دریافته است که برای به حرکت در آوردن این غول 1855 کیلوگرمی به موتوری قدرتمند نیاز است از این رو به دنبال شریک تجاری خود ،فورد رفته و موتور 2.0 لیتری معروف این برند آمریکایی را با نام  ECO BOOST GDI را در ریز کاپوت S350 جای داده است.این موتور که در محصولات معروفی نظیری فورد موستانگ نیز بکار گرفته شده است توانایی تولید 202 اسب بخار و 325 نیوتن متر گشتاور را تولید را دارا خواهد بود. نیروی این موتور توسط جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک ساخته کمپانی مشهور آلمانی ZF به چرخها منتقل می گردد.

S350 بدلیل برخوداری ازپلت فرم مناسب در هر دو مدل تک دیفرانسیل و چهار متحرک قابل ارائه خواهد بود که به احتمال فراوان ریگان موتور نسخه چهار چرخ متحرک را برای بازار ایران برخواهد گزید.میزان مصرف این خودرودر حالت سیکل ترکیبی برابر با 8.9 لیتر عنوان شده که کمی زیاد به نظر می رسد.

 

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

جعبه دنده

2.0 L

توربو

325

202

6 سرعته اتوماتیک

ایمنی

ایمنی

بدلیل کمبود منابع اطلاعاتی در خصوص جی ام سی S350 ،مشخص نمی باشد که یا این خودرو در تست های موسسه های مهم چینی وغیر چینی شرکت کرده است یا خیر . اما با توجه به لیست تجهیزات ایمنی می توان حدس زد که این خودرو محصولی ایمن در مقبل دیگر رقبای چینی خود  باشد. این خودرو به امکانات ایمنی نظیر سیستم ترمز ABS+EBD،ESP سیستم پایداری الکترونیکی،TCS سیستم کنترل کشش طولی،سیستم های پایداری در سراشیبی،سیستم ترمز کمکی،آلارم عدم استفاده از کمربند ایمنی و 6 کیسه هوا مجهز گردیده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

خودروی S350  در بحث امکانات و آپشن رفاهی فوق العاده عمل نموده و لیست بلند بالای امکانات بکار گرفته شده  این خودرو در حد محصولات روز دنیا می باشد برای مثال این خودرو به سیستم شارژ وایر لس موبایل  مجهز گردیده که تا کنون در محصولات میان رده ژاپنی و کره ای وجود ندارد . از دیگر امکانات رفاهی این خودرو باید به ریل سقفی(روف رک)، رینگ اسپرت آلیاژی، سانروف برقی، پروژکتور LED، چراغ روشنایی روز، برف پاک‌کن ژله‌ای، اتولایت، پاور ویندوز، آینه‌های برقی تاشو، ترمز کمکی، ورود بدون کلید، فرمان چرم، خروجی 12 ولت در قسمت بار، کروز کنترل، دوربین 360 درجه، ، نشان‌گر باد لاستیک، کانال تهویه هوای ردیف دوم، فیلتر تصفیه هوا، گرم‌کن صندلی‌های جلو، تنظیم برقی صندلی‌های جلو، صفحه نمایش 8 اینچ و 8 بلندگو و صندلی برقی اشاره کرد.

نویسنده :

سالار

1397/2/21