icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی ام وی ام , X22 اتوماتیک , 1396

ام وی ام , X22 اتوماتیک , 1396

5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22

شرکت مدیران خودرو نماینده رسمی محصولات چری چین به تازگی جدیدترین محصول خود با نام ام وی ام X22 را رونمایی کرده و قصد دارد بزودی این خودرو را وارد بازار کند.ام وی ام X22 که در بخش کراس اور های کوچک قرار گرفته مطمئنا با توجه به برخوداری از مزایایی گوناگون می تواند در بخش خودروهای ارزان قیمت نظر بسیاری از خریدران ایران را به خود جلب کند.

ما در این مقاله قصد داریم که 5 دلیل مهم برای اینگه ام وی ام X22 را در لیست خرید خود قرار دهم را معرفی خواهیم کرد.

1396/7/15
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس خارجی 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22
عکس داخل 5 دلیل برای اینکه ام وی ام X22 بخریم،مزایا ام وی ام X22

تاریخچه

کمپانی چری در نوامبر سال 2016  این خودرو را در پکن و با نام تیگو 3X رونمایی کرد . تیگو 3X یا همان ام وی ام  X22 در حقیقت برادر دو قلو ام وی ام X33 محسوب می شود و در بسیاری از موارد از قبیل ابعاد بدنه تشابهات فراوانی دارند.ام وی ام X22 همزمان با ایران در کشورهای بزریلی ،شیلی و روسیه عرضه می گردد.

چرا باید این خودرو را بخریم

1-طراحی جذاب

طراحی ظاهری ام وی ام X22  از زبان طراحی جدید کمپانی چری موسوم به Life in Motion”  " الهام گرفته شده است. چری تلاش کرده با استفاده از خطوط تیز و زاویه دار در کلیه المان های جلو خودرو از قبیل چراغهای جلو ،جلو پنجره و غیره ،ام وی ام X22 را خودرویی قدرتمند و جسور به نمایش بگذارد. همچنین جوان پسند بودن و زیبایی این خودرو به هر لحاظ مورد تایید قشر جوان و خانواده های کم جمعیت قرار خواهد گرفت.

نمای عقب خودرو هم که شباهت های فراراین به ام و ام 315 دارد دارای جذابیت خاص یک خودرو ارزان قیمت می باشد.بطور کلی باید گفت که ام وی ام X22 با ظاهر جداب و تهاجمی خود دارای توانایی لازم برای جذب مخاطب را خواهد داشت.

ام وی ام X22

2-کابین دو رنگ و جوان پسند

چری همانطور که به نمای ظاهری این خودرو بهای زیادی داده است ،برای کابین ام وی ام X22 هم سنگ تمام گذاشته است. استTاده از روکش دو رنگ در بیشتر کابین حسن خاص بودن را تداعی می کند. همچنین کیفیت نسیتا خوب استفاده در جلو داشبورد در این رنج قیمت تازگی دارد.از دیگر نقاط فوت طراحی داخای ام وی ام X22 وجود صفحه نمایش ،فرمان سه پره جدید t اهرم دنده اسپرت , صفحه نمایش تمام دیجیتالی خواهد بود.

3-مصرف اقتصادی سوخت

اگر شما جزو افرادی هستید که برای مصرف مناسب سوخت اهمیت زیادی قائل هستید ام وی ام X22 یکی از گزینه های مناسب شما خواهد بود. این خودرو با داشتن با موتور .15 لیتری در کنار جعبه دنده 5 سرعته دستی دارای مصرف سوختی برابر با 5.9 لیتر می باشد. این رقم در صورت استفاده از جعبه دنده 4سرعته اتوماتیک به 6.1 افزایش خواهد یافت. همانطور که مشخص است این ارقام در مقابل بسیاری از خودروی حاضر در این رنج کاملا اقتصادی و مناسب خواهد بود.

4-امکانات رفاهی متاسب

داشت آپشن زیاد یکی از مهمترین گزینه های خریدرانی ایرانی محسوب می گردد. ام وی ام X22 با برخوداری از تجهیزات کاملی نظیر سنسور پارک ،دوربین عقب ،کروز کنترل ،صفحه نمایش 8 اینچی ،سانروف ،رینگ آلومینیومی ،سیستم تهویه هوای مطبوع  و بلوتوث در مقابل رقیبان خود حرفی برای گفتن خواهد داشت.

ام وی ام X22

5-ارتفاع بلند تر

در رنج قیمتی ام وی ام X22 گزینه های گوناگونی نظیر ساندرو استپ وی ،لیفان X50 و H30 کراس حضور دارند که همگی تاکید زیادی بر شاسی بلند دارند. اما ام وی ام X22 با داشتن ارتفاعی برابر با 1570 میلیمتر یکی از بلند قامتان این بازار محسوب خواهد شد. از همین رو در نگاه به نمای جانبی این خودرو ،یک کراس اور با شاسی بلند را احساس خواهیم کرد.

نتیجه گیری

در پایان باید اشاره کنیم که ام وی ام X22 را باید در رنج  کراس اورهای ارزان قیمت محسوب کرد و مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو را باید با رقبیان هم رده خود مقایسه کرد. ام وی ام X22 برای جوانان و خانواده های کم جمعیت می تواند یک گزینه مطلوب باشد چرا که این خودرو علاوه بر داشتن ظاهری دلچسب دارای امکانات رفاهی مناسب ،مصرف سوخت کم و فضای زیاد داخلی برخودار می باشد.

نویسنده :

1396/7/15