icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی رنو , کپچر , مدل 2016 تا 2017

رنو , کپچر , مدل 2016 تا 2017

بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی

پرديس خودرو: سليقه خريدارن خودرو در چند سال گذشته بشدت تغيير كرده است .در سالهاي نه چندان دور خريدارن بدنبال خودرو هايي با بدنه بزرگ و حجم موتور بالا بوده كه بتوان حس قدرت طلبي و رانندگي راحتي را براي آنها به ارمغان بياورد. اما با گذشت زمان و شلوغي شهرهاي بزرگ و افزايش روز افزون قيمت سوخت و كاهش درآمد هاي قشر متوسط الگوي خريدران به كلي تغيير كرده و روي به خودروهاي جمع و جور و مصرف سوخت كم آورده اند . بطور كل بايد گفت در جهان كنوني اقتصادي بودن خودرو براي خريدران بسيار مهم و يكي از گزينه هاي مي باشد.

از همين رو سازندگان خودرو هم با اين تغيير الگو در محصولات خود تجديد نظر كرده و بدنبال ساخت خودروهايي مي باشند كه هم نشاني از خودروهاي بزرگ و جادار قديمي داشته باشد و هم از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد. رنو كپچر حاصل چنين تفكري مي باشد .با اين مقدمه قصد معرفي و بررسي مشخصات فني رنو كپچر را داريم.

1396/4/4
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس خارجی بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی
عکس داخل بررسی مشخصات فنی رنو کپچر- تازه وارد فرانسوی

معرفی رنو کپچر

رنو كپچر يك كراس اوور جمع و جور بوده كه مزايايي يك شاسي بلند از قيبل جاداري و ارتفاع بيشتر را تواما با مزايا يك هاچ بك كوچك در خود جاي داده است.كلا خودروهاي كراس اوور از بدنه شاسي بلند بر روي پلت فرم خودروهاي سواري بهره مي برد از همين رو نرمي و رانندگي يك خودروي سواري را به ارمغان مي آورد.

رنو كپچر بر اساس رنو كليو طراحي و ساخته شده است .البته ظاهر كپچر بسيار زيباتر و جوان پسندانه تر از رنو كليو مي باشد. از مزايا ديگر كپچر نسبت به كليو مي توان به ارتفاع بيشتر و طراحي بهتر كابين اشاره كرد.البته نبايد فراموش كرد در كنار اين مزايا  رنو كچپر داراي يك ضعف عمده نسبت به كليو مي باشد .اين ضعف عدم  چهار چرخ متحرك بودن رنو كپچر مي باشد.

طراحی خارجی رنو کپچر

طراحی خارجی رنو کپچر

همانطور كه اشاره كرديم طراحي خارجي رنو كپچر هيجان انگيز و جوان پسند مي باشد.نماي جلوي خودرو متشكل شده از دو چراغ باريك كه توسط يك جلو پنچره كشيده به يكديگر متصل شده است  پرژكتورها و چرغهاي روزتاب توسط يك قاب غير همرنگ با بنده خودرو احاطه شده كه بر زيبايي جلوي خودرو مي افزايد.چراغهاي عقبي خودرو بصورت بيضي  بوده كه  چراغ دنده عقب در مركز آن مي باشد

گلگير ها و بدنه خودرو بصورت عضلاني طراحي شده تا كمي خودرو بزرگتر و جسور تر به چشم آيد .ابعاد خارجي خودرو نشان از جمع جور بوده خودرو مي دهد . طول خودرو برابر با 4.1 متر و ارتفاع آن برابر با 1.53 متربوده  كه فاصله 20 سانتي را با زمين  حفظ مي كند .از نكات جالب طراحي خارجي متفاوت بودن رنگ سقف خودرو و بعضي از قسمت هاي بيروني خودرو با رنگ اصلي بدنه بوده كه باعث اسپرت شدن خودرو مي گردد

طراحی داخلی رنو کپچر

طراحی داخلی رنو کپچر

طراحي جلو داشبورت و ادوات آن بسيار آرگونوميك و متناسب با فضاي بيروني خودرو مي باشد.اداوات تهويه مطبوع آن متشكل از دو دايره غير متقارن مي باشد كه بشكل جالبي در كنار هم قرار دارد.صفحه پشت آمپر خودرو هم از دو دايره تشكلي شده كه توسط يك بيضي كه وظيفه نشان دادن سرعت را بر عهده دارد به يكديگر متصل شده است.مواد بكار رفته در داشبورت كمي سخت و ارزان قيمت بوده كه براي اين خودروي اقتصادي كمي عادي به نظر مي رسد.در مدلهاي بالاي اين خودرو صفحه نمايشي در مركز داشبورت در نظر گرفته شده است رابطه كاربري با خودرو را راحتر مي كند .

رنگ داخلي خودرو بصورت مشكي بوده  كه بعضي از قسمتهاي جلو داشبورت و دوخت فسمتهاي از صندلي به رنگ متضاد طراحي شده است.

صندليهاي خودرو براي مسافرت هاي درون شهري مناسب و نرم به نظر مي رسد ولي براي مسافرت هاي طولاني مدت كمي نارحت كننده مي باشد.

بطور كل بايد گفت طراحي داخلي و خارجي اين خودرو بگونه اي است كه حس جوان پسندانه  و اسپرت بودن القا  گردد.

 در خصوص ابعاد فضاي داخلي بايد گفت كه اين خودرو فضاي بسيار بهتر از يك هاچك در اختيار سرنشينان قرار مي دهد.اما با توجه به ابعاد كوچك خودرو فضاي عقب اين خودرو براي دو نفر بزرگسال مناسب است و در صورت اضافه شدن نفر سوم كمي فضا عرضي نشيمن گاه كم شده و سرنشينان كمي احساپس تنگ بودن خواهند كرد.

در صورتي كه يك بزركسال با قد بالاي 01.8 در جلو اين خودرو وپشت فرمان بنشيند سرنشنان عقب فضاي كافي براي زانو ها خود دراختيار نخواهند داشت.

قسمت بار كپچر به لطف كف تنظيم شونده حالت تطبيق پذيري بيشتر پيدا كرده بطوريكه مي توان فضاي بار را به دو قسمت تبديل كرد .

مشخصات فنی رنو کپچر

مشخصات فنی رنو کپچر

رنو براي كپچر  موتور مختلف در نظر گرفته است .اولين پيشرانه يك موتور توربوي  0.9ليتري بنزيني مي باشد كه داراي 90 اسب بخار بوده و ضعيف ترين گزينه مي باشد.موتور  ديزلي 1.5 ليتري با 90 اسب بخار توان خروجي ،از انتخاب هاي ديگر مي باشد. اما نوع سوم گزينه اي مي باشد كه ايران خودرو براي عرضه در ايران در نظر گرفته است.اين پيشرانه 1.2 ليتري مجهز به توربو شارژر قويترين انتخاب اين خودرو مي باشد  موتوري با 116 اسب بخار قدرت خروجي .توربوشارژ اين خودرو در محدوده دور موتور 2000 دور در دقيقه وارد مدار شده و حداكثر خروجي توان موتور از اين دور قابل دسترسي است. لازم به ذكر است كه دور موتور 2000 معمولاً از دنده ١ به بعد در دسترس قرار مي گيرد و اين بدين معني است كه حداكثر توان موتور را به محض خروج از دنده يك و در دنده دو خواھيم داشت و در نتيجه خودرو بسيار سريع شتاب گرفته و در صورت نياز به حركت پرشتاب مي تواند بسيار لذت بخش باشد و به سرعت به نياز راننده پاسخ دھد.

ضمن اينكه 90% قدرت موتور در دنده يك و دور موتور 1500 قابل دسترسي خواھد بود بنابراين در شتاب گيري و حركت اوليه خودرو بسيار چابك خواھد بود. اين امر بدليل استفاده از تكنولوژي VVT در اين موتور است.

در طراحي موتور اين خودرو رنو از اصول طراحي موتور خودروھاي فرمول يك خود بھره برده است و از آلومينيوم براي ساخت آن استفاده شده است و ھمانطور كه مستحضريد رنو ھمه ساله در بين خودروھاي مسابقات بين المللي فرمول يك جزو برترين ھا بوده است.

مصرف سوخت موتور ديزلي 3.14 ليتر در 100 كيلومتر بوده و اين مقدار براي موتور بنزيني 4.7 ليتر مي باشد كه بسيار مقرون به صرفه و اقتصادي خواهد بود.

استاندارد ایمنی رنو کپچر

استاندارد ایمنی رنو کپچر

خودروي رنو كپچر داراي 6 ايربگ جهت حفاظت از سرنشنان بوده و  همچنين اين خودرو مجهز به سيستم ترمز ABS-EBD مي باشد.كپچر موفق شده كه از موسسه مستقل Euro NCAP نشان ايمني 5 ستاره را دريافت كند

تست رانندگی رنو کپچر

تست رانندگی رنو کپچر

با نشستن پشت فرمان اين خودرو اولين چيزي كه نظر شما را جلب خواهد كرد ديده خوب نسبت جاده و پيش رو مي باشد. اما اين موضع در خصوص ديد عقب خودرو صدق نمي كند زيرا ستون و شيشه كوچك عقب خودرو كمي ديد  پشت را ضعيف كرده و نقاطي كور ايجاد كرده است.

با روشن كردن خودرو صداي نسبتا ضعيفي بداخل اتاق به گوش مي رسد. با شروع به حركت از شتاب  ضعيف اين خودرو روبرو خواهيد شد كه با تعويض دنده از يك به 2 و رفتن دورموتور به 2000 دور بر دقيقه توربوي خودرو وارد مدار شده و حداكثر قدرت خودرو را در اختيار راننده قرار مي دهد.در هنگام حركت خودرو صداي كمي وارد اتاق مي شودولي  براي اين خودروي سبك كمي عادي مي باشد.سيتم تعليق خودرو در پستي و بلندي هاي داخل  عملكرد مناسبي داشته و سواري نرمي را در اختيار سرنشنان قرار مي دهد.

نویسنده :

1396/4/4