icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی تویوتا , راو 4 , مدل 2019

تویوتا , راو 4 , مدل 2019

تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد

1397/7/22
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس خارجی تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد
عکس داخل تویوتا راو 4 جدید 2019 در نمایشگاه نیویورک رونمایی شد

تویوتا رسما در جریان نمایشگاه خودروی نیویورک 2018 از جدیدترین نسل تویوتا راو 4 رونمایی کرد.این کمپانی ژاپنی از آنجایی امریکا را بعنوان مقصد نهایی رونمایی این خودرو برگزیده است که این خودرو لقب پرفروشترین SUV تویوتا را در آمریکا را از آن خود کرده است . راو 4 در سال 2017 تعداد 400 هزار دستگاه را در بازا آمریکا بفروش رسانده است  که نسبت به سال 2016 ،حدود 15 درصد افزایش داشته.این رونمایی در حالی صورت گرفته است که نسل فعلی راو4 همچنان در حال فروش مناسبی در بازارهای دنیا است.طراحی ظاهری این خودرو کاملا براساس خودوری مفهومی FT-AC که در نمایشگاه سال گذشته لس انجلس رونمایی شده بود ،انجام گرفته است.

تویوتا راو4 جدید مدل 2019

تویوتا راو 4 جدید 2019 بر روی پلت فرم جدید تویوتا موسم به TNGA بسط داده شده است از همین رو این خودرو حدود ½ اینچ فاصله دومحورش افزایش داشته و در عرض و اتفاع خودرو نیز افزایش سایز را تجربه کرده است.از این رو راو4 را می توان کراس اوری بزرگتر و اسپرت تر محسوب کرد.از دیگر تغییرات صورت گرفته که می توان بصورت آپشن انتخاب کرد رنگ متفاوت سقف از بدنه است که این روزها در کراس اور ها بیشتر به چشم می خورد.

در طراحی جدید راو4 نسل جدید شاهد آن هستیم که اورنگ های جلو و عقب خودرو کوتاهتر گردیده، از این رو به رانندگی خارج از جاده روا4 کمک شایانی شده است.همچنین در این خودرو از سیستم چهار چرخ متحرکی جدیدی استفاده شده است که می تواند در مواقع مورد نیاز تا 50 درصد قدرت را به چرخهای عقب منتقل کند و این در حالی است که میزان ارسال قدرت به چرخهای سمت راست و چپ با توجه به نیاز بصورت هوشمند تنظیم می گردد.این سیستم می تواند درمواقع غیر ضرروی کلا ارسال نیرو به چرخهای عقب را قطع نماید تا حداکثر کارایی موتور استفاده شود.البته این سیستم در نسخه هیبردی از همان مدل قدیمی بهره می برد.

تویوتا درمراسم رونمایی راو4 جدید اظهار داشت همان پیشرانه 2.5 لیتری نسخه فعلی بر روی این خودرو در هر دو نخسه هیبریدی و بنزینی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با تغییرات اعمال شده راندمان بالاتری را ارائه خواهد کرد اما در خصوص میزان اعداد عملکرد فنی این خودرو اطلاعاتی را منتشر نکرد. راو4 جدید 2019 در نسخه بنزینی با جعبه دنده 8 سرعته اتوماتیک نیز عرضه خواهد شد اما در نسخه هیبریدی همچنان جعبه دنده CVT عرضه می گردد.

تویوتا راو4 جدید مدل 2019

تویوتا راو4 جدید مدل 2019

طراحی داخلی راو4 جدید 2019بطور کل دستخوش تغییرات شده و تویوتا از طراحی مینیمالیستی برای این خودرو استفاده کرده است. صفحه نمایش فلت ایستاده در بالای داشبورد بیشتر وظیفه کاربری خودرو را برای راننده فراهم آورده است که در نسخه بالاتر سیستم کار پلی و اتو اندروید نیز وجود دارد. همچنین این خودرو به سیستم صوتی 800 واتی JBL مجهز شده است.

تویوتا راو4 جدید مدل 2019

 

تویوتا راو4 جدید مدل 2019

تویوتا راو 4 جدید 2019 مانند دیگر محصولات بروز این شرکت به سیستم ایمنی Safety Spence مجهز گردیده که شامل امکاناتی از قبیل هشدار برخورد با جلو و تشخیص عابر پیاده و ترمز اضطراری، کنترل کروز دایره ای، هشدار خروج خط با کمک فرمان و پرتوهای خودکار خواهد بود.

تویوتا راو4 جدید مدل 2019

تویوتا راو 4 جدید مشخصا تا پایان سال جاری میلادی عرضه نخواهد شد و باید در اواخر سال یا اوایل سال 2019 منتظر حضور نسخه های هیریدی و بنزینی این خودرو باشیم. در این صورت راو4 مدل 2019 را در صورت قیمت گذاری زیر 40 هزار دلار در سال98 در ایران شاهد خواهیم بود.

نویسنده :

میلاد حسینی

1397/7/22