icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی فولکس , تیگوان , مدل 2018

فولکس , تیگوان , مدل 2018

نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو

راقبت تنگاتنگ فولکس واگن و تویوتا سالهاست که بر سر جای گرفتن در رتبه نخست پرفروش ترین خودروساز جهان در جریان است و همین رقابت باعث گردیده که در محصولات این دو کمپانی تغییرات ریشه ای صورت بگیرد. در سالهای نه چندان دور فولکس واگن هیچ شاسی بلند برای ارائه به مشتریان خودرو نداشت اما میل خریداران جهان به شدت به سمت خودروهای قد بلند کشیده شده بود از همین رو در سال 2006 اولین شاسی بلند این شرکت معرفی شد. اما این کراس اور های کوچک شهری بودند که بیشترین تقاضای جهانی را تشکیل می دانند .از همین رو فولکس واگن ،تیگوان را بعنوان یک محصول استراتژیک به بازار جهان معرفی کرد. با توجه به عرضه تیگوان توسط ماموت خودرو قصد داریم در این مقاله محصول آلمانی را مورد تحلیل قرار دهیم تا دریابیم که آیا این محصول آلمانی بازار ایران به چه میزان ارزش خرید دارد.

1397/1/3
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان ،کراس اور جدید ماموت خودرو

تاریخچه

تیگوان اولین تلاش ورود فولکس واگن برای ورود به بازار کراس اور کوچک شهری بود که در سال 2006 رونمایی شد. این خودرو درست در زمانی وارد بازار شد که به شدت استقبال از کراس اور کوچک شهری افزایش یافته بود .این خودرو در ابتدای تولید به فروش مناسبی دست یافت بطوریکه فولکس واگن مجبور شد  خط تولید این خودرو در را  کشورهای مختلف از جمله روسیه ،چین و غیره راه اندازی کند. حتی در سالهای قبل از تحریم یک نمونه از این خودرو به کرمان خودرو در ایران آمد و قرار بود که این محصول در ایران نیز به تولید برسد اما بدلیل تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران این مهم صورت نگرفت. در طول سالهای 2006 تا 2017 این خودرو فقط مورد فیس لیفت قرار گرفت و دلیل این امر فروش مناسب آن بود. در نهایت در سال 2015 فولکس واگن ،نسل دوم تیگوان را در جریان برگزاری نمایشگاه فرانکفورت رونمایی کرد.

طراحی ظاهری و بدنه تیگوان

طراحی ظاهری و بدنه تیگوان

زبان طراحی فولکس واگن مدتهاست که تغییر بنیادینی را تجربه کرده که منشا آن را می توان در خودروی مفهومی Cross Coupe GT دانست.فولکس واگن به در حقیقت می توان نسخه تجاری شده این خودرو دانست چرا که نمای ظاهری این خودرو در جلو و عقب به شدت شبیه این کراس اور مفهومی است.

نمای جلو تیگوان با توجه به همین زبان طراحی شکل گرفته است که تقریبا در تمامی محصولات فولکس واگن دیده می شود.از شاخصه این زبان طراحی جلو پنجره نواری شکل است که در امتداد آن چراغهای جلو با نوارهای داخلی همتراز جلو پنجره تعبیه شده است. ترکیب جلو پنجره و این چراغهای نمایی جسور و تهاجمی و در عین حال لوکس به تیگوان بخشیده است که با سلیقه این روزهای بازارهای جهانی همخوانی دارد.در روی سپر هم ورودی هوا مشکی رنگ بزرگ به منظور همخوانی با قسمت فوقانی تعیبه شده است که در عین سادگی دارای زیبایی خاصی است.

در نمای جانبی فولکس واگن هم سادگی نمای جلو بطور واضح دیده می شود. البته طراحان سعی نموده اند که با حجم دهی گلگیر ها و هم چنین خطوط جانبی کمی هیجان را به این قسمت از خودرو تزریق کنند.نوار فلزی دور شیشه های جلو به منظور متمایز کردن شیشه های از بدنه خودرو انجام گرفته و کمی جذابیت را به نمای جانبی بخشیده است. اما نکات منفی نمای جانبی باید به پلاستیک های حاشیه پایینی خودرو اشاره کرد که از تلاش فولکس واگن به منظور ارزان سازی این کراس اور شهری صورت گرفته است. البته رینگ های آلیاژی زیبا و سایز بزرگ نمای اسپرتی را بوجود آورده است.

نمای عقب فولکس واگن تیگوان و مخصوصا چراغهای عقب شدیدا تحت تاثیر مفهومی Cross Coupe GT شکل داده شده است. البته طراحی ساده و در عین حال زیبا از  مشخه های نمای عقب خودرو بوده که سعی شده با المان هایی نظیر سراگزوز های دوگانه و نوار فلزی جداکننده سپر از بدنه در القای حس اسپرت تاثیر دو چندانی داشته باشد.

بطورکلی باید گفت طراحی فولکس واگن در عین سادگی از جذابیت بیشماری برخوردار است که کاملا مناسب با سیلقه مشتریان ایرانی خواهد بود.

طراحی کابین

طراحی کابین

همانند طراحی ظاهری ؛نمای کابین فولکس واگن تیگوان بر اساس خودروی مفهومی Cross Coupe GT طراحی شده است. خطوط شکسته و فرمان D کات در کنار صفحه نمایش 9.2 اینچی لمسی تعبیه شده در میانه داشبورد از جمله شاخصه های کابین این خودرو برشمرده می شود.فولکس واگن برای پنل پشت فرمان از سیستم عقربه ای کلاسیک طراحی شده است. استفاده از نوار کرمی در حاشیه قسمت های مختلف داشبورد و کابین نظیر فرمان ،پنل پشت فرمان و ورودی های هوا از تلاش های طراحان برای القای حس لوکس بودن ،می باشد.

در کنسول میانی و در اطراف اهرم تعویض دنده دکمه های بیشماری دیده می شود که با طراحی این روزها که به سمت ساده گرایی سوق داده است ،فاصله بسیاری دارد اما برای بازار ایران کاملا مناسب ارزیابی می گردد.

فولکس واگن کراس اور نه چندان گرانقیمتی در کشور دیگر است و نباید از آن در حد یک خودروی فوق لوکس انتظار داشت اما شرایط بازار ایران به سبکی رقم خورده است که این خودرو در رنج خودروهای لوکس جای گرفته است.

ابعاد فولکس واگن تیگوان

ابعاد فولکس واگن تیگوان

در بازار های این روزهای دنیا جایی بر خطا وجود ندارد و فولکس واگن بعنوان برترین خودروساز جهان به این مسئله کامل واقف است از همین رو کابین تیگوان  به طریقی طراحی شده است که فضای کاملا مناسبی را در اختیار سرنشینان قرار داده است. تیگوان بر روی پلت فرم MQB سوار شده است از همین رو این خودرو در ازر نظیر آمریکا به صورت هفت نفره هم عرضه شده است. چرا که از مشخصه های  پلت فرم MQB این است که بر روی آن می توان خودروهای با ابعاد مختلف ،فاصله دو محور مختلف و همچنین نوع محور محرک را تعریف کرد. اما در بازار ایران نسخه 5 نفره عرضه شده است. نسل جدید تیگوان نسبت به نسل قبلی حدود 30 میلیمتر عریض تر شده است. از دیگر تغییرات عمده افزایش 3 سانتی متر فضای پای سرنشنیان عقب است که عدد قابل توجهی می باشد.فضای صندق بار این خودرو 615 لیتر است که در صورت خواباندن صندلهای عقب به 1655 لیتر افزایش خواهد یافت.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور

فولکس واگن تیگوان

4426

1809

1655

2604

مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان

مشخصات فنی فولکس واگن تیگوان

مهندسی آلمانی را می توان در پیشرانه تیگوان جستجو کرد جایی که موتور 2.0 لیتری توربو شارژر این خودرو توانایی معادل 180 اسب بخار و گشتاور مناسبی برابر با 320 نیوتن بر متر تولید می کند.این در حالی است که تیگوان با این پیشرانه فنی و جعبه دنده 7 سرعته کلاچ دوبل در مدت زمان 7.7 ثانیه سرعت خود را از حالت سکون به 100 کیلومتر در ساعت می رساند. این خودرو برای پیمایش مسافت 100 کیلومتری فقط نیاز به 7.4 لیتر بنزین نیاز دارد.

تیگوان در بازار ایران بصورت 4 چرخ متحرک عرضه می گردد که می تواند نسب به رقبای دیگر حاضر در بازار نکته کاملا مثبتی محسوب گردد.

قابل ذکر است تیگوان در بازارهای دنیا با 8 پیشرانه مختلف عرضه می گردد که بدلیل حضور یک نسخه آن در ایران ما فقط مورد فوق را بررسی کردیم.

 

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

1.8T

توربوشارژر

320

180

ایمنی

ایمنی

محصولات فولکس واگن همیشه در زمره ایمن ترین خودروهای جهان جای داشته اند ،از همین رو تیگوان هم با شرکت در تست تصادف اروپا براحتی توانست 5 ستاره ایمنی را دریافت کند تا ثابت شود این خودرو جزو ایمن ترین کراس اور جهان قرار دارد.

تمامی مدل‌های تیگوان دارای ۷ ایربگ هستند که شامل ۴ ایربگ استاندارد برای سر و شانه‌ی سرنشینان جلو، دو کیسه هوای پرده‌ای در قسمت عقب و یک مورد در بخش زانوی راننده می‌شود. به لطف دوربین عقب و سنسورهای متعدد که پیرامون خودرو قرار دارند، فناوری پارک کمکی (Park Assist system) به‌خوبی عمل می‌کند. ضمن اینکه، نسخه‌های SE از فولکس واگن تیگوان، دارای پارک خودکار هستند.

سنسورهای جلو، به‌خوبی با ترمز اضطراری هماهنگ شده‌اند و در صورت تشخیص احتمال برخورد با عابران یا موانع، عمل می‌کنند. این فناوری، همراه با کروزکنترل هوشمند (ACC) کارایی بسیار خوبی در ترافیک شهری خواهد داشت و بی‌نیاز از دخالت راننده، عمل کاهش و افزایش سرعت تا حد مجاز را انجام می‌دهد. دیگر سیستم‌های مربوط به فناوری خودران که در خودروهای مدرن وجود دارد، مثل تشخیص اجسام در نقطه‌ی کور و هشدار تعویض لاین، در تیگوان SE ،SEL و E-Line وجود دارد.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

فولکس واگن می داند که برای حضور در بازار اشباع شده کراس اور های جهان باید خودرویی با امکانات فراوان عرضه کند . به همین دلیل تیگوان خودرویی با امکانات کاملی است که لیست کردن کلیه آنها خراج حوصله این بحث است. اما مهمترین امکانات این خودرو شامل نمایشگر 9.2 اینچ و رینگ‌های اسپرت ۱8 اینچ،اتو پارک ،سیستم تهویه سه گانه ،چهار حالت مختلف رانندگی ،دوربین 360 درجه،هد آپ دیس پلی ،صفحه دیجیتال رنگی ،باز شدن درب صندوق هوشمند اشاره کرد.

نویسنده :

سالار

1397/1/3