icon-sign ورود / ثبت نام

ارزیابی کیفی خودروهای داخلی

دست کاری گزارش ارزیابی کیفی خودروها

به دنبال انتشار گزارش‌های انتقادی‌ از کیفیت خودروهای داخلی، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش‌های بعدی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی را سانسور و نمرات منفی خودروها را از گزارش‌های منتشره برای رس ...

1396/6/12